Home Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne - Druki

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

2. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły / szkoły wyższej

3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osbób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.)

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy

5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

6. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

7. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym

8. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

9. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

10. Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń

 

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader