Home Rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus

 

500

 

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2021

OD 1 LIPCA 2019 R. NOWE ZASADY PROGRAMU „RODZINA 500+”.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY :

* świadczenie wychowawcze na każde dziecko będzie przysługiwało od 1 lipca 2019 r. bez względu na dochód rodziny,

* brak decyzji administracyjnej, osoba będzie otrzymywać informację o przyznaniu świadczenia za pomocą poczty elektronicznej,

* na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń od 1 czerwca 2021 r. należy złożyć kolejny wniosek,

* wprowadzenie 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko, złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,

* wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na zachowanie ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,

* od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

 


 

 

 500

W dniu 17 lutego 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określająca założenia i procedury programu „Rodzina 500+”.(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2134)

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500 +” PODSTAWOWE INFORMACJE

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie z wyłączeniem niektórych przypadków.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 prawo doświadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 3: „Przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres (2018/2019) rozpoczyna się od dnia 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można pobrać i złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach – Trąbki 340 w dowolnym dla siebie terminie od 1 sierpnia 2018r.,

w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00, oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30,

Przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (w wieku do ukończenia 18 roku życia) uzależnione jest od kryterium dochodowego, którego wysokość wynosi:

- 800,00 zł netto na osobę w rodzinie lub

- 1200,00 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,

W okresie zasiłkowym 2018/2011 należy składać zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów w 2017 r.

W dochodzie rodziny uwzględniane są:

 • dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 • inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci),

 • dochód z gospodarstwa rolnego:
  W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się
  na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669).

  W przypadku utraty dochodu prawo do świadczenia ustala się na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód. W przypadku uzyskania dochodu prawo do świadczenia ustala się na podstawie dochodu rodziny lub osoby uprawnionej powiększonego o uzyskany dochód.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenie rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten natomiast przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który eliminuje możliwość jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach – Trąbki 340 ( budynek remizy OSP w Trąbkach ) II piętro, pokój nr 12 - świadczenie wychowawcze.

 

Przydatne linki:

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1465/1

 


 

 

500

Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu.

#Dzięki500plus: Wakacje

#Dzięki500plus: Codzienne sprawy

#Dzięki500plus: Marzenia

 

Poprawiony: poniedziałek, 03 czerwca 2019 11:43  

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader