Asystent Rodziny

 


 

PRACA Z RODZINĄ I GMINNE PROGRAMY WSPIERAJĄCE RODZINĘ

 

Pierwszym zadaniem jakie ustawodawca nałożył na organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego jest pomoc rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. W celu udzielenia specjalistycznej, ukierunkowanej na potrzeby indywidualnej rodziny pomocy, działania instytucji zostały ustawowo podzielone na te, które dotyczą ogólnie pojętej pracy z rodziną mającą trudności w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz na te związane sensu stricte z opieką i wychowaniem dziecka.
Zadania dotyczące ogólnie pojętej pracy z rodziną organizowane są przez gminę lub podmiot, któremu gmina zleciła organizację tego zadania. W zależności od potrzeb mogą być one realizowane w formie:

 1. konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
 2. terapii i mediacji,
 3. usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
 4. pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
 5. organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Do zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny naturalnej należą zgodnie z ustawą:

 1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
 2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
 3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

         zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

 1. finansowanie:

          kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,
          podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
          kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające.

 1. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
 2. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,
 3. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy,
 4. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległości.

Rządowe programy wspierania rodziny gmina realizuje w ramach zadań zleconych zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wojewodę.
Obligatoryjna pomoc rodzinie podejmowana jest w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Ma ona na celu eliminację lub znaczną minimalizację przyczyn, które doprowadziły do odebrania małoletniego. Dążeniem instytucji pomocowych jest w tym przypadku przygotowanie rodziny do ponownego przyjęcia dziecka. W związku z tym praca prowadzona jest w kierunku wyjścia z patologii, poprawy warunków egzystencjalnych oraz nabycia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych.
Ponadto działania pomocowe podejmowane są w każdej sytuacji, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. W każdym takim przypadku zleca się pracownikowi socjalnemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który pozwoli ustalić faktyczną sytuację danej rodziny oraz dobrać dla niej najbardziej optymalną formę pomocy. Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Jest to nowa powołana przez niniejszą ustawę instytucja, której zadaniem jest udzielanie pomocy i wsparcia niewydolnym rodzinom.

 

Funkcje i zadania asystenta rodziny:

Do funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, diagnostyczno-monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco – aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę. Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 


RODZINO WSPIERAJĄCA- ZGŁOŚ SIĘ!

Pomoc pod hasłem: „Rodzina- rodzinie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje, że Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. umożliwia nową formę pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Są to rodziny wspierające.

Rodzina wspierająca ściśle współpracuje z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka sporządzonego na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne.

Zadaniem rodziny wspierającej jest pomoc w zakresie:

 - Opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce.

 - Prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie- dom,

    racjonalnego dysponowania budżetem.

 - Kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:

 v      Istnieje problem alkoholowy

 v      Nie ma stałego źródła utrzymania

 v      Występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z własnymi dziećmi

 v      Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

 v      Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

 v      Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  

 v      Występują zaburzenia lub choroba psychiczna

 

Zapraszamy do współpracy rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

 

 

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader