Home Wspieranie Rodziny i Piecza Zastępcza

Piecza Zastępcza

 


 

 

SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ


Gdy podjęte przez określone instytucje państwowe formy pomocy rodzinie nie przyniosą wymiernego skutku, a pozostawienie w niej dziecka zagraża jego dobru, powinno ono zostać objęte pieczą zastępczą. Jej forma oraz sposób realizacji ma mieć na celu najlepiej pojęty interes dziecka. Mając na uwadze fakt, że najlepszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest środowisko rodzinne, ustawodawca sformułował przepisy w ten sposób, by w pierwszej kolejności dążyć do zapewnienia mu rodzinnej formy pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 72 ust.1 dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej organizuje się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej, która powinna mu zapewnić:

 1. odpowiednie warunki bytowe,
 2. możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,
 3. możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,
 4. możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 5. odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Powyższe wymogi mogą zostać spełnione jedynie przez kompetentne, rzetelnie przygotowane do opieki i wychowania dziecka osoby. Na mocy art. 73 ust.1 rodzina zastępcza może zostać utworzona przez małżeństwo lub osobę samotną jeżeli spełniają oni następujące warunki:

 1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 2. mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 4. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
 5. wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 6. nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 7. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 8. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Przy doborze rodziny zastępczej dla konkretnego dziecka należy kierować się przede wszystkim jego dobrem. Dlatego też powinna być realizowana zasada doboru właściwej rodziny ze względu na potrzeby małoletniego a nie odwrotnie. Ustawodawca określił przesłanki jakie należy brać pod uwagę, by dobór rodziny zastępczej odbywał się w sposób jak najbardziej zgodny z dobrem dziecka. Są nimi zgodnie z art. 73 ust.3:

 1. pokrewieństwo lub powinowactwo małoletniego z rodzicami zastępczymi,
 2. przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 3. odpowiednia różnica wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,
 4. poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka,
 5. zasada nierozłączania rodzeństwa,
 6. w miarę możliwości opinia wyrażona przez dziecko.

Szansę na właściwy ze względu na potrzeby dziecka dobór rodziny zastępczej zwiększa wąska specjalizacja tych form opieki zastępczej. Zgodnie bowiem z art. 74 ust. 1 rodziny zastępcze dzielą się na:

 1. spokrewnione z dzieckiem,
 2. niespokrewnione z dzieckiem,
 3. zawodowe niespokrewnione z dzieckiem.

Wśród zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wyróżnia się natomiast rodziny:

 1. wielodzietne,
 2. specjalistyczne,
 3. o charakterze pogotowia rodzinnego.

 

 


 

 

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader