Home

„Dobry Czas na Biznes – KOM 2”

 


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż od dnia 10.08.2018 roku przyjmować będzie zgłoszenia w ramach II naboru do projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM 2” Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00 w Powiatowym Puncie Informacyjnym MARR S.A. przy ul. Asnyka 6c/5, 32-020 Wieliczka, tel. 12 617 99 89, 785 056 878

Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych: Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji. Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej https://www.marr.pl/dcb2/

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  1. osób powyżej 50 roku życia,
  2. osób długotrwale bezrobotnych,
  3. osób z niepełnosprawnościami,
  4. osób o niskich kwalifikacjach,
  5. kobiet.

 

 

ZAPRASZAMY!!!

 

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader